ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้ประกาศการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงพลา เขต 1 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอนาหม่อม อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระและอำเภอสิงหนคร รวมศูนย์เครือข่ายการศึกษาจำนวน 19 ศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ตั้งในเขตอำเภอเมืองสงขลา ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โรงเรียนวัดสามกอง โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน โรงเรียนวัดเเช่มอุทิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน โรงเรียนวัดทรายขาวและโรงเรียนบ้านยางงาม

ข้อมูลสารสนเทศศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย

นายภูมินทร์ ทองคงแก้วโรงเรียนวัดเกาะถ้ำประธานศูนย์เครือข่าย08-1897-8976
นายโอภาส สังขรัตน์โรงเรียนวัดสามกอง08-4199-3982
นางณิชาภัทร กาญจนพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน08-0140-0315
นางสุจิตรา จันทร์อุดมโรงเรียนวัดเเช่มอุทิศ08-9876-3183
นางฉวีวรรณ เอกดิลกโรงเรียนวัดอ่างทอง08-8782-5469
ว่าที่ ร.ต.ประสาน โรหิโตปการ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ08-9293-5413
นายประจวบ ไหมอ่อนโรงเรียนวัดทรายขาว09-4485-8420
นางศรีพร สุวรรณโณโรงเรียนวัดทุ่งหวังใน09-4485-8420
นางสุภาภรณ์ ชูเปียโรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภธรรมนิวิฏฐ์)08-4968-2622

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย